Mittwoch, 8. März 2017

Anticipace

anticipace [-ty-, lat.], předjímání, předvídání, předzvěst; 1. filoz. předběžné přesvědčení, že něco, co ještě nebylo dokázáno, je pravda; 2. genet. akcelerace — jev, při němž se určitý znak objevuje v ml. generacích dříve než u st. generací.

Apoštolově

apoštolově [řec.], hlasatelé viry.sl Appia[apja]Adolphe, 1862— 1928,švýc. liskaná vykonáním předepsaných horliví šiřitelé nějakého učeni. folie div. teoretik a jevištní výtvarník; pro- zkoušek.

Dienstag, 7. März 2017

Bogdan TibSr

Bogdan TibSr, *1919, sl. herec; člen Div. SNP v Martině (od 1951). Role např. Kočkarev a Podkolesin (Gogol. Ženitba), Gejza Galiba (Solovič, žebrácké dobrodružstvo). Činný též ve filmu a televizi. Z.um. (1979).

Ampér

ampér [podle fr. fyzika Ampěraj, zn. A — zákl. fy z. jed. el. proudu; proud,

Denktas Rauj

Denktas Rauj, *1924, kyperský právník a politik; 1958 — 60 předseda Federace tureckých institucí na Kypru. 1960 předseda národnostní sněmovny Turků; 1964 — 68 v exilu v Turecku, od 1973 viceprez. Kyperské republiky. Dennica [ďeňi-. Jitřenka] 1. beletristický měsíčník vycházející v Manině 1871 až 1872; 2. prvni sl. ženský časopis, vycházel jednou za měsíc 1898 — 1914;

Czekaaowski

Czekaaowski [če-] Jan, 1882-1965, pol. antropolog a etnograf; prof- univ. ve Lvově, Lublinu a Poznačí, člen Pol. A V (1952). Zabýval se hl. problémy etnické antr. a typovéhosložení slovanských populací. Zakl. nejvýzn. pol. antr. školy; vytvořil systém antr. typologie.

An-chuej

An-chuej, provincie na V Číny na dolním Jang-c’-ťiangu, 139 900 km2, 35 mil. obyv., středisko Che-fej. Na S Velká čínská nížina, na J členitá pohoří; subtrop. podnebí. Pěst. rýže, čajovníku, tabáku. Prům. hutní, těžební, stroj., potr., pap., tabákový.

Csssiopeia

Csssiopeia [ka-ja], Kasiopeja — cir-kumpolární souhv. sev. oblohy. Cassirer [kaší-] Ernst, 1874—1945, něm. ideál, filozof, novokantovec, přední Člen marburské Školy, od 1933 v emigraci. Za hl. kategorii myšlení považoval „vztah“ prvků formálních struktur, za nimž mu mizi hmotný svět.

Montag, 6. März 2017

Altajci

Altajci, národnost v Hornoaltajské AO Altajského kr. RSFSR, dříve zváni Ojroti, asi 45 000 osob. Jejich jaz. patří mezi turkotatarské jazyky, altajské jazyky, skupina jaz. turko-tatarských (např. turečtina, ázerbáj-džánština, tatarština, uzbečtina), mongolských (např. mongolština, burjat-ština) a mandžutunguzských. Mluví jimi asi 66 mil. lidí.

Calcutta

Calcutta [kalka-] viz Kalkata.

Apropriace

apropriace [lat.], přivlastněni (nějaké věci, majetku); osvojeni (osoby), aprovizace, zastarale potraviny, aproximace [lat ], přiblížení, přibližná hodnota; např. v mat. a. čísla (funkce), nahrazení tohoto čísla (funkce) vhodným blízkým číslem (funkci); též název tohoto celého postupu. A. Ludolfova čísla n je např. zlomek 22/7. aproximační polynomy, polynomy sloužící k aproximaci funkcí.

Dalmatika

dalmatika [-ty-, Lat.], liturgický úbor jáhna, stejné barvy jako kasule kněze, volný šat s krátkými rukávy svazovaný po stranách pentlemi; z ant. d. nošené přes tuniku.

Aqua [akva

aqua [akva, lat.], voda; lék. A. demine-ralisata, připravená z pitné vody odstraněním iontů; A. destilátu, destilovaná voda; A. pro injectione, voda na injekci (čerstvě destilovaná voda pou-žívanájako rozpouštědlo pro přípravu injekčních roztoků); Aquae aromati-cae, aromatické vody (vodné roztoky rostl, silic s přísadou lihu); A. carmina-tiva, větrová voda.

Brzda: A špaliková

Brzda: A špaliková, B pásová. C čelisťová D disková

Sonntag, 5. März 2017

Berberská literatura

berberská literatura, psána od starověku zprvu arabsky; překládalo se z arab. do berberšiiny a vznikala i pův. díla (náb.. právní). Bohatý je folklór (pohádky, bajky. náb. legendy). nejpůvodnější u Tuaregů, lid. poezie u Kabylů.

Bookmaker

bookmaker [bukmejkr, angl.]. kap podnikatel přijímající sázky a vyplácející výhry při dostizích, různých závodech a soutěžích.

Brjanská oblast

Brjanská oblast, v SSSR, v evr. části RSFSR, 34 900 km2, 1,52 mil. obyv.; oblastní středisko Brjansk.

Didaktika

didaktika [dy-ty-, řec.], teorie vyučování, součást pedag. Zkoumá podstatu vzdčláni a vyučováni, jejich čile a obsah, vyučovací zásady, organizační formy, metody a postupy. Systematickou d. vypracoval jako první Komenský, který spojoval s d. i širší pedag. otázky.

Antipatros

Antipatros [-ty-], asi 400 — 319 př.n.l., mak. vojevůdce a nejst. z diadochů. Alexandr Veliký ho ustanovil misto-držícím v Makedonii a Řecku. Po Alexandrově smrti porazil s Kráterovou pomocí povstání Řeků; po Perdik-kově smrti 321 zvolen správcem celé říše.

Čapka Miroslav

Čapka Miroslav, *1925, č. stranicky činitel; 1955 — 64 tajemník KV KSČ \ Olomouci,od 1962 kandidát ÚVKSČ. 1962-68 vedoucí tajemník OV KSČ v Olomouci, 1968 — 71 Člen ÚV KSČ, 1971 — 72 tajemník severomor. KV KSČ a člen vedení ÚKRK KSČ. 1972 až 1977 předseda Severomor. KNV v Ostravě. Od 1977 předseda ÚKRK. ft.pr. (1970. 1975). R.V.ú. (1973). Čapková Helena, 1886— 1961. č. pro-zaička (Malé děvče. Kolébka, O živé lásce): sestra Josefa a Karla Čapka, o nichž napsala vzpomínkovou knihu Moji milí bratři.